ตรวจสอบการส่งการบ้าน คลิกตรงนี้โครงการสอนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

สัปดาห์ที่

วัน/เดือน/ปี

เรื่อง / กิจกรรม

ภาระงาน

1
29 - 31 ต.ค. 56
สอบก่อนเรียน / บันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง

2
4 - 8 พ.ย. 56
-ล่วงละเมิดทางเพศ
(สัมผัสดี สัมผัสไม่ดี)
ส่งการบ้านปิดเทอมครั้งที่ 1
ทำแบบฝึดหัดใน CAI การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ที่เว็บไซต์
http://sumon-kananit.com/group_main.php
แล้วพิมพ์ใบคะแนนมาส่งครู
3
11 - 15 พ.ย. 56
-ล่วงละเมิดทางเพศ
( จับผู้ร้าย )
-อ่าวอารมณ์
ส่งใบคะแนนการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ (10 คะแนน)
4
18 - 22 พ.ย. 56
การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
-จับกลุ่ม 10 กลุ่ม
-หาข่าวล่วงละเมิดทางเพศ
5
25 - 29 พ.ย. 56
แสดงบทบาทสมมุติการป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ตามข่าวที่แต่ละกลุ่มค้นคว้า
10 คะแนน
6
2 ธ.ค. - 6 ธ.ค. 56
การปฐมพยาบาล
-ใบงานการปฐมพยาบาลส่งในชั่วโมง
-จับกลุ่ม 10 กลุ่ม
นัดหมายเตรียม-อุปกรณ์ปฐมพยาบาล
-อุปกรณ์ตำแหน่งพยาบาล
7
9 - 13 ธ.ค. 56
สอบปฐมพยาบาล
-Walk Rally
10 คะแนน
8
16 - 20 ธ.ค. 56
สอบกลางภาค
10 คะแนน เรื่อง การป้องกันการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
(อัตนัย 2 ข้อ ปรนัย 20 ข้อ)
9

23 - 27 ธ.ค. 56

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ส่งโครงงานสุขภาพครั้งที่ 2

10
31 ธ.ค. - 3 ม.ค. 57
-สอบการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
10 คะแนน
11
6 - 10 ม.ค. 57
-สอบการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (ต่อ)
12
13 -17 ม.ค. 57
(13 - 15 ค่ายลูกเสือ)
-อาหารในอาเซียน
-สารอาหารที่เหมาะสมสำหรับวัยรุ่น
-ธงโภชนการ

13
20 - 24 ม.ค. 57
-โภชนบัญญัติกับภาวะโภชนาการ
-หวาน มัน เค็ม
-โรคจากการสะสม อาหารอันตรายใกล้ตัว
นำขนมที่มีฉลากอาหารมา Party สัปดาห์หน้า
14
27 - 31 ม.ค. 57
-ฉลากอาหาร / กินเท่าไรใช้ให้หมด
-Happy Party(จับกลุ่ม 10 กลุ่ม)
นำอาหารที่มีผัก 6 สี 10 ชนิดมาทาน สัปดาห์หน้า
15
3 - 7 ก.พ. 57
-เก่งจังกินผักได้

กินผัก 10 อย่าง 6 สี 10 คะแนน
ส่งโครงงานสุขภาพครั้งสุดท้าย 20 คะแนน
16
10 - 14 ก.พ. 57
ทบทวนบทเรียน
17
17 - 21 ก.พ. 57
-สอบหลังเรียน
-ประเมินโครงงานสุขภาพ

18

24 - 28 ก.พ. 57

สอบปลายภาค

20 คะแนน เรื่อง การปฐมพยาบาล อาหารที่เหมาะสมตามวัย ฉลากอาหาร โรคจากการสะสม อาหารอันตรายใกล้ตัว (ปรนัย 40 ข้อ)

การวัดผลประเมินผล อัตราส่วนคะแนน รายวิชาสุขศึกษา 70 : 30

คะแนนเก็บระหว่างภาค 70 คะแนน


โครงงานสุขภาพ 20 คะแนน

ล่วงละเมิด 10 คะแนน

ปฐมพยาบาล 10 คะแนน

เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 10 คะแนน

บทบาทสมมุติ 10 คะแนน (การป้องกันการถูกล่วงละมิดทางเพศ)

เก่งจังกินผักได้ 10 คะแนน

คะแนนสอบ 30 คะแนน


สอบกลางภาค 10 คะแนน สอบปลายภาค 20 คะแนนโครงการสอนมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 เทอม 1


ครั้งทึ่

วัน/เดือน/ปี

ภาระงาน

กำหนดส่ง


1
16 -17
พ.ค.56
20-24
พ.ค.56
- ปฐมนิเทศ
- สอบก่อนเรียนหน่อยการเรียนรู้ที่ 1
- ชี้แจงเกี่ยวกับการเรียนการสอน การให้คะแนน การทำงาน ภาระงาน

แจกเอกสารชี้แจงผู้ปกครอง นัดหมายส่งใบตอบรับคืนตอบรับคืนสัปดาห์หน้า


เรื่องสุขภาพและสุขบัญญัติแห่งชาติ
- จัดกลุ่ม 10 กลุ่ม เขียนรายชื่อส่งพร้อมหัวข้อ (หัวข้อที่ใช้คือเรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ) ในชั่วโมงเรียนและชี้แจ้งภาระงานเกี่ยวกับเรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ (บทละครสั้น)
*สัปดาห์หน้า
- ส่งบทละครสั้น 17-21 มิ.ย 56 ในชั่วโมงเรียน

2
27- 31 พ.ค.56
เรื่องระบบประสาทและระบบประสาทส่วนกลาง - เกมสมองซีทซ้ายซีกขวา
- ทดสอบสมองซีกขวา
- บันทึกเพิ่มเติมลงในหนังสือ

PPT.การสอนความสำคัญของระบบประสาทและระบบประสาทส่วนกลาง

- นัดหมายส่งรูปภาพ
ดาราคนโปรดและ
เขียนเหตุผลความ
ชื่นชอบ(คิดวิเคราะห์)
- เตรียมแผ่นใส่
สก๊อตเทปใส
กระดาษเอ 4

3
3-7
มิ.ย.56
เรื่องระบบประสาทส่วนปลายและอวัยวะรับความรู้สึก (PPT.)
- ให้นักเรียนติดแผ่นใสลงในรูปภาพ ส่งในชั่วโมง

PPT.การสอนเรื่องระบบประสาทส่วนปลายและอวัยวะรับความรู็สึก

- ใบงานเกมปริศนาอักษรใขว้
- บันทึกเพิ่มเติมลงในหนังสือ
- นำปากกาเขียน แผ่นใส หรือปากกาเขียนซีดี
มาทำงานในสัปดาหน้า

4
10-14
มิ.ย.56
เรื่ององค์ประกอบของระบบประสาท
- ดูวีดีโอ เรื่อง ระบบประสาท
- วาดรูประบบประสาทให้ครบ 10 ตำแหน่ง (สมองส่วนหน้า 4 ส่วน สมองส่วนหนัง 3 ส่วน ไขสันหลัง และเส้นประสาท) บอกหน้าที่แต่ละส่วน ส่งในชั่วโมง


5
17-21
มิ.ย.56
เรื่องการดูแลรักษาระบบประสาทและสารเสพติดทำลายระบบประสาท
- บันทึกเพิ่มเติมลงในหนังสือ
- กิจกรรม ดูคลิปวีดีโอเรื่อง การบริหารสมองเป็นสองเท่า และฝึกปฎิบัติตาม

วีดีโอเรื่อง "การบริหารสมองเป็นสองเท่า"
http://www.youtube.com/watch?v=8IhKCgyasZo
- สอบย่อยเรื่องระบบประสาท
- ส่งบทละคร
สุขบัญญัติแห่งชาติ
10 ประการ ตามที่ได้
รับหมอบหมายให้ครู
ตรวจในชั่วโมงเรียน
*ดำเนินการถ่ายทำ
ละครสั้นต่อและอัพโหลดไฟล์ ลงYouTube
ในหัวข้อ SW2_M1_ห้อง_ชื่อเรื่องที่ได้รับมอบหมาย**
*ส่งก่อนวันที่ 5 สิงหาคม 2556

6
24-28 มิ.ย.56
เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ
- ดูวีดีโอเรื่องระบบต่อมไร้ท่อ
- จัดกลุ่ม 5 คน แยกตามเพศ แบ่งหน้าที่ในการทำงานและเดินแบบ
- วางแผนเตรียมเดินแบบแฟชั่นโชว์ในชุดต่อมไร้ท่อ

PPT.การสอนเรื่องระบบต่อมไร้ท่อ

- นัดหมายเตรียม
วาดภาพต่อมไร้ท่อแต่ละต่อม ระบายสีให้
สวยงาม และตัดภาพ
ให้เรียบร้อย กรรไกร สก๊อตเทป หรือกระดาษกาวสองหน้า ถุงขยะสีดี

7
1-5
ก.ค.56
เรื่องระบบต่อมไร้ท่อ
- แต่ละกลุ่มให้ตัดชุด และแต่งตัวให้เพื่อนที่เดินแบบภายใน 30 นาที
- เดินแบบ


8
8-12 ก.ค 56
เรื่องการดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อ
- กิจกรรมหัวเราะบำบัด
- กิจกรรมติดแผ่นใสเพิ่มเติมในรูปภาพดารา วาดภาพต่อไร้ท่อและบอกหน้าที่ลงในแผ่นใสให้ตรงกับตำแหน่งของต่อมไร้ท่อ
- ส่งแผ่นใสในชั่วโมงเรียน

- นัดหมายสัปดาห์หน้าเตรียมผ้าดิบ รูปการ์ตูน (ซื้อที่สวัสดิการ)และสีเทียน

9
15-19
ก.ค.56
ข้อสอบกลางภาค เรื่อง ระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อ ข้อสอบปรนัย 20 ข้อ และ อัตนัย 2


10
22-26
ก.ค.56
- สอบย่อยระบบต่อมไร้ท่อ

- วาดภาพการ์ตูนลงในผ้าดิบ
  • ส่งในชั่วโมง
- นัดหมายนำไข่ไก่ต้ม มาในสัปดาห์หลังสอบกลางภาค
(ไข่ไก่ต้มต้องลายเซ็นต์ของแม่หรือผู้ปกครองมาด้วย ตกแต่งไข่ให้สวยงาม พร้อมกล่องในการเก็บรักษา และตั้งชื่อไข่)
- ส่งคู่มือพัฒนาการทางเพศวันที่ 5-9 สิงหาคม 2556

11
29 ก.ค.-2
ส.ค.56
เรื่องการปฎิสนธิ การกำเนิดมนุษย์
เรื่องการคลอดและการผ่าคลอด
- บันทึกเพิ่มเติมลงหนังสือ
- รับไดอารี่ลูกไข่
- ดูแลรักษาไข่ต้มไม่ให้
มีรอยแตกร้าว 1 สัปดาห์ พกติดตัวอยู่ตลอดเวลา พร้อมให้ครูตรวจทุกเวลา เขียนไดอารี่ในการเลี้ยงไข่ทุกวันออกแบบไดอารี่ด้วยรูปภาพ

12
5-9
ส.ค.56
- บันทึกเพิ่มเติมลงในหนังสือเรียน
- เขียนความรู้สึก ส่งในชั่วโมงเรียน
- ส่งไข่
- ส่งไข่
-นัดหมายนำใบงานไปให้ผู้ปกครองทำส่งสัปกาห์หน้า

13
12-16
ส.ค.56
เรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเพศ
- ความลับ ของลับ
- คำถามที่อยากรู้

จดหมายแจ้งผู้ปกครอง

- ส่งไดอารี่เลี้ยงไข่

14
19-23
ส.ค.56
เรื่องพัฒนาการทางเพศและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

ใบความรู้เรื่อง จากเด็กชายเป็นนายเต็มตัว


ใบความรู็เรื่อง ทำไงดีจะเป็นสาวแล้ว


- การดูแลรักษาความสะอาดและสุขอนามัยทางเพศ
- ตอบคำถามนักเรียน
-ส่งจดหมายแจ้งผู้ปกครอง

15
26-30
ส.ค.56
เรื่องอันตรายของสารเสพติดและลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติด (ดูคลิปเส้นตาย)
- สรุปความรู้จากคลิปในใบงาน
- ทำแผ่นใสต่อเติมภาพดาราติดยาเป็นการบ้าน
- จัดกลุ่ม 5 คน เตรียมแสดงบทบาทสมมติสัปดาห์หน้า
-ส่งแผ่นใสต่อเติมภาพดาราติดยาสัปดาห์หน้า

16
2-6
ก.ย.56
เรื่องทักษะการปฎิเสธและทักษะการเตือน
- แสดงบทบาทสมมติกลุ่มละ 3 นาที

- ส่งแผ่นใส และใบงานความรู้สึกที่มีต่อดาราติดยา

17
9-13
ก.ย.56
ความสัมพันธ์ของสารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ
- วิธีการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากสารเสพติด
เรื่องวิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโต
- ทำกราฟการเจริญเติบโต
(น้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย)

*ชี้แจงเรื่องการสอบปลายภาค*
มอบหมายการบ้านปิดเทอม ดูแล ควบคุมภาวะการเจริญเติบโต
ของตนเอง

18
16-20
ก.ย.56
สอบปลายภาค เรื่อง การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางเพศ และสารเสพติด จำนวน 40 ข้อ


การวัดผลประเมินผล อัตราส่วนคะแนน รายวิชาสุขศึกษา 70 : 30

คะแนนเก็บระหว่างภาค 70 คะแนน
คะแนน
ความรู้
ทักษะกระบวนการ
เจตคติ
คิด วิเคราะห์
ระบบประสาทกับสุขภาพ
5 คะแนน
(สอบ)
5 คะแนน(แผ่นใส)


ระบบต่อมไร้ท่อกับสุขภาพ
5 คะแนน
(สอบ)
5 คะแนน
(แผ่นใส)
10 คะแนน(เดินแบบ)

สารเสพติดกับสุขภาพ
10 คะแนน
(แผ่นใส)
10 คะแนน
(แสดงบทบาทสมมติ)


การเจริญเติบโตและพัฒนาการวัยรุ่น


10 คะแนน(เลี้ยงไข่)
การเลี้ยงไข่
สุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ

10 คะแนน(แสดงละคร
สุขบัญญัติแห่งชาติ
10 ประการ)


คะแนนสอบ 30 คะแนน = สอบกลางภาค 10 คะแนน , สอบปลายภาค 20 คะแนน